fbpx

PasNL Algemene Voorwaarden

Op het gebruik van PasNL en de aangeboden account functionaliteit zijn een aantal Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze waarborgen de rechten van de PasNL gebruikers en die van PasNL.

 

1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van PasNL.

2. Door het installeren van PasNL en door gebruik te maken van PasNL verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

2. Algemeen

1. De PasNL app maakt het voor haar gebruikers mogelijk om passen zoals loyaliteits- en lidmaatschapspassen te digitaliseren en op te slaan op een smartphone.

2. Gebruikers kunnen, eventueel gerelateerd aan de door hen geregistreerde passen, geïnformeerd worden omtrent aanbiedingen en andersoortige nieuwsberichten.

3. PasNL biedt de mogelijkheid om een reservekopie te maken van alle door hen geregistreerde passen d.m.v. het bieden van een account functionaliteit.

4. De PasNL app  vraagt machtigingen, permissies t.b.v.:

a. Opslaan van binnen PasNL geregistreerde passen lokaal op device.

b. Ontvangen van (push)notificaties (beperkt tot notificaties m.b.t. door de gebruiker binnen PasNL geregistreerde passen en/of algemene aanbiedingen).

c. Uitwisselen van data met de PasNL backend (pas templates, instructie, ophalen pas detail gegevens in geval van beveiligde passen, berichten en coupons).

d. GPS m.b.t. mogelijkheid bieden van locatie gerelateerde functionaliteit.

e. Bluetooth verbinding t.a.v. optie om bij specifieke loyaliteitspassen spaarpunten of coupons te kunnen verzilveren.

 

3. Gebruik persoonsgegevens

1. PasNL zal de persoonsgegevens die u aan haar ter beschikking heeft gesteld bij registratie van een pas, uitsluitend gebruiken ten behoeve van de afhandeling van de overeenkomst.

2. PasNL zal, behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, deze gegevens niet voor andere commerciële doeleinden gebruiken dan voor het doel zoals hiervoor bepaald.

3. Voor een uitgebreide beschrijving t.a.v. hoe PasNL omgaat met uw persoonsgegevens zie: privacy beleid PasNL.

 

4. Aansprakelijkheid

1. PasNL kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van het gebruik van de app of de daarin weergegeven content.

2. PasNL kan niet garanderen dat deze app zonder fouten en onderbrekingen werkt.

3. Acceptatie van de digitale passen kan niet worden gegarandeerd door PasNL.

4. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van PasNL en de daarin geregistreerde passen. U draagt daarbij zelf het risico van ongeoorloofd gebruik.

 

5. Slotbepalingen

1. PasNL behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

2. De geldende algemene voorwaarden staan ook op de website van PasNL vermeld.

3. Door gebruik te maken van PasNL, en na inwerkingtreding van nieuwe algemene voorwaarden, geeft u te kennen daarmee in te stemmen.

4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden PasNL 9-februari-2014